Acest site foliseste cookies pentru a ne ajuta la imbunatatirea serviciilor oferite. Continuand navigarea pe site, acceptati conditiile noastre.

CMDTA-MJ organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post vacant de CONTABIL SEF

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, institutie subordonata Ministerului Justitiei organizeaza concurs cu candidati din sursa externa pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei contractuale de contabil sef.

I Conditii specifice de ocupare a postului:
- Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta emise de institutii acreditate de Ministerul Educatiei Nationale, profil economic;
- Vechime de minimum 2 ani în specialitatea corespunzatoare studiilor absolvite;
- Cunostinte operare PC si utilizare soft-uri de baza (Windows, Excel, Word) – nivel intermediar;
- certificatul de atestare a cunostintelor dobândite în domeniul S.E.C. „Sistemul european de conturi”.


II. Cerintele postului
- cunoasterea reglementarilor ce privesc domeniul financiar-contabil al institutiilor publice;
- capacitatea de îndeplinire a obiectivelor fixate, adaptabilitate, capacitate de a-si asuma responsabilitati, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a cunostintelor dobândite, capacitate de analiza si sinteza, creativitate si spirit de initiativa, capacitate de a lucra independent, capacitate de implementare, capacitatea de a lucra în echipa, capacitatea de consiliere, capacitatea de redactare, abilitati în utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice, respectul fata de lege si loialitatea fata de obiectivele institutiei, conduita adecvata la locul de munca.
Potrivit dispozitiilor art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
„Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat? definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.”
În conformitate cu dispozitiile art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina, urmatoarele documente:
„a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinaa care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la alin. lit. b) - d) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Concursul consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu.


Calendarul concursului:
Proba scrisa va avea loc în data de 08.07.2016, la sediul C.M.D.T.A. – M.J. din Str. Nerva Traian nr. 6, sector 3, Bucuresti, începând cu ora 10:30 si interviul – în aceeasi locatie, în data de 14.07.2016, ora exacta urmând sa fie afisata la sediul CMDTA – M.J., precum si pe site-ul institutiei, în timp util.
Candidatii pot depune dosarele de concurs în termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la registratura C.M.D.T.A. – M.J. din Str. Nerva Traian nr. 6, sector 3, Bucuresti, respectiv, pâna la data de 16.06.2016.
Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 021-323 9424 sau de pe site-ul institutiei www.cmdtamj.ro sectiunea INTERES PUBLIC – ANUNTURI.

 

PROCES VERBAL SELECTIE DOSAR

REZULTATE EXAMEN CONTABIL SEF